Algemene Voorwaarden HolidayAndaluz, verder genoemd: HolidayAndaluz

1. HolidayAndaluz verhuurt uitsluitend eigen woningen voorzien van licentie.
2. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
3. De verhuurder: HolidayAndaluz, in persoon van Chantal Breijer
4. De site: de internetsite www.holidayandaluz.com
5. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en geacht tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van HolidayAndaluz geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt per mail bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
2. De aanbetaling dient binnen 5 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van HolidayAndaluz in de persoon van Chantal.Breijer.
3. Na ontvangst van de aanbetaling aan HolidayAndaluz wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten verschuldigd.
4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 10% van de netto huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 80 euro; bij opzegging binnen 6 weken voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding het totaal van de netto huursom. 4A. de aanbetaling van10% is nooit terug te vorderen bij annulering.
5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een reis- en annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
6. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 4 dagen tenzij bij een huis anders is aangegeven. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betaling

1. De huursom (inclusief borg) wordt door de huurder geheel via de bank voldaan.
2. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 10% van het totaalbedrag en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
3. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
4. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van
betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
5. Indien HolidayAndaluz door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is
de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen.
HolidayAndaluz verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde
bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

1. De huurder betaalt in sommige gevallen een borgsom. De hoogte van de borgsom kan per vakantiehuis en verblijfsduur verschillen.
2. Deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met HolidayAndaluz een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
4. Kosten van energie worden op de borg ingehouden. Dit betreft het werkelijk verbruik van gas, olie en/of elektra tenzij op de site anders (d.w.z. geen of ook andere kosten) isaangegeven.
5. De eindschoonmaak zal altijd door HolidayAndaluz worden uitgevoerd, dit om misverstanden te voorkomen.
6. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald. Verhuurder dient hiervoor een rekeningnummer te overleggen per mail.

Aansprakelijkheid

1. Aan personen onder de 23 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel HolidayAndaluz om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
4. De huurder aanvaardt dat hij de aansprakelijkheid van HolidayAndaluz in geen geval kan inroepen voor schade veroorzaakt aan huurder, zijn mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende zijn verblijf.
5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst HolidayAndaluz worden gemeld.
6. In geval een klacht niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
7. HolidayAndaluz en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen.
8. HolidayAndaluz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
9. HolidayAndaluz is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens uw verblijf in of rondom de huizen. Tevens HolidayAndaluz niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

Aantal personen

1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst HolidayAndaluz zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.

Roken

1. Roken binnenshuis is niet toegestaan.
2. Bij overtreding van deze regels zal de borg niet terugbetaald worden ivm professionele schoonmaakkosten.

Huisdieren

1. Huisdieren zijn niet toegestaan, mits in overleg anders wordt besloten.

Aankomst- en vertrektijden

1. De aankomsttijd is vanaf 15:00 uur en vertrektijd is voor 10:30 uur
2. De huurder dient zich strikt aan deze afspraken te houden.
3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.