Algemene Voorwaarden HolidayAndaluz, verder genoemd: Casa La Buena Vida

 1. Casa La Buena Vida verhuurt uitsluitend eigen woningen.
 2. De huurder: degene (m/v) die voor zichzelf en eventueel anderen in een gezelschap op zijn of haar naam een vakantiehuis huurt.
 3. De verhuurder: Casa La Buena Vida
 4. De site: de internetsite www.holidayandaluz.com
 5. De huurovereenkomst: overeenkomst tot (ver)huur van een vakantiehuis en geacht tot stand te zijn gekomen tussen huurder en verhuurder.

Reservering en Annulering

 1. Een aanvraag voor reservering van een vakantiewoning van Casa La Buena Vida geschiedt uitsluitend via boeking op internet. Ontvangst wordt bevestigd met een verzoek tot aanbetaling.
 2. De aanbetaling dient binnen 7 dagen na bevestiging van de reservering te zijn betaald op de rekening van Casa La Buena Vida in de persoon van APM Rijken e/o C.Breijer.
 3. Na ontvangst van de aanbetaling aan Casa La Buena Vida wordt de reservering definitief bevestigd en komt de huurovereenkomst tot stand. Bij afzegging door huurder na deze bevestiging zijn derhalve kosten 10% van de totale som verschuldigd.
 4. Bij annulering door huurder binnen 2 maanden voor aankomstdatum is door deze een vergoeding verschuldigd van 50% van de netto huursom (dus excl. kosten en borg) met een minimum van 120 euro; bij opzegging binnen 6 weken voor aankomstdatum bedraagt deze vergoeding het totaal van de netto huursom.
 5. Huurder draagt desgewenst zelf zorg voor een reis- en annuleringsverzekering (opm.: dit is bijvoorbeeld mogelijk bij de ANWB).
 6. De minimaal berekende verblijfsduur bedraagt 4 dagen tenzij bij een huis anders is aangegeven. In overleg is een korter verblijf met aangepast vertrektijdstip wel mogelijk.

Betaling

 1. De huursom (inclusief borg) wordt naar keuze huurder deels contant of geheel via de bank voldaan.
 2. Bij volledige betaling van de huursom via de bank is de aanbetaling 50% en dient het restant uiterlijk 4 weken voor aankomst te zijn voldaan.
 3. Bij gedeeltelijk contante betaling bij aankomst aan de huisbeheerder is het voorschot 50% met dien verstande dat nooit meer dan 500 euro contant kan worden voldaan.
 4. Bij betaling in contanten worden cheques en biljetten van 200 euro of meer niet geaccepteerd.
 5. Bij boekingen binnen 4 weken voor aankomst met gehele betaling via de bank dient het volledige huurbedrag ineens te worden voldaan.
 6. Bij – na 1e herinnering – niet nakomen van de betalingsverplichting komt de reservering te vervallen zonder verplichting tot terugbetaling van een reeds betaalde aanbetaling.
 7. Vertrek eerder dan gepland – ongeacht aanleiding of oorzaak – leidt niet tot restitutie van betaalde huur en kosten voor schoonmaak.
 8. Indien Casa La Buena Vida door overmacht of verkoop van het vakantiehuis genoodzaakt is de huurovereenkomst te annuleren zal hij de huurder hiervan per e-mail in kennis stellen. Casa La Buena Vida verplicht zich tot onmiddellijke terugbetaling van reeds betaalde bedragen. De huurder heeft geen ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Borgsom

 1. De huurder betaalt een borgsom. De hoogte van de borgsom kan per vakantiehuis en verblijfsduur verschillen.
 2. Deze waarborgsom zal door de verhuurder enig bedrag worden onttrokken indien er door de hoofdhuurder, zijn medehuurders, bezoekers of meegenomen huisdieren enige schade is toegebracht aan de woning, de inventaris en/of de woonomgeving of indien de betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.
 3. De eindcontrole op schades wordt na het vertrek van huurder gedaan tenzij deze aantoonbaar met Casa La Buena Vida een andersluidende afspraak heeft gemaakt.
 4. Kosten van energie worden op de borg ingehouden. Dit betreft het werkelijk verbruik van gas, olie en/of elektra tenzij op de site anders (d.w.z. geen of ook andere kosten) is aangegeven.
 5. De eindschoonmaak zal altijd door Casa La Buena Vida worden uitgevoerd, dit om misverstanden te voorkomen.
 6. Indien er na het einde van de reserveringsperiode geen noodzaak bestaat tot inhouding u.h.v. punt 2. zal binnen 14 dagen na de vertrekdatum (het resterende deel van) de waarborgsom worden terugbetaald.

Aansprakelijkheid

 1. Aan personen onder de 21 jaar wordt niet verhuurd. Zonder begeleidende oudere zal bij aankomst toegang tot het huis geweigerd worden. Bij twijfel kan Casa La Buena Vida om legitimatie vragen. Bij overtreding zal huurder gesommeerd worden het huis per direct te verlaten. Betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
 2. De huurder blijft wettelijk aansprakelijk voor schade die hij berokkend heeft, ook indien deze schade na afloop van het verblijf wordt vastgesteld.
 3. De huurder is wettelijk aansprakelijk voor diens (niet) handelen alsmede de handelingen van diens mede-huurders en bezoekers, evenals voor de schade die zij veroorzaken. Huurder dient tegen Wettelijke Aansprakelijkheid te zijn verzekerd.
 4. De huurder aanvaardt dat hij de aansprakelijkheid van Casa La Buena Vida in geen geval kan inroepen voor schade veroorzaakt aan huurder, zijn mede-huurders of bezoekers, goederen of huisdieren gedurende zijn verblijf.
 5. Klachten van de huurder die het gevolg zijn van het niet in overeenstemming zijn tussen het huis of inventaris in vergelijking met de beschrijving op de site of de slechte staat van onderhoud van het huis of de tuin bij aankomst van de huurder dienen binnen 24 uur na aankomst aan Casa La Buena Vida worden gemeld.
 6. In geval een klacht niet binnen een termijn van 1 maand in der minne kan worden opgelost is er sprake van een geschil.
 7. Casa La Buena Vida en de huurder zullen hun meningsverschil onderling dienen op te lossen.
 8. Casa La Buena Vida aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder en/of zijn medebewoners en/of bezoek of hun bezit ondervindt als gevolg van diens verblijf in het vakantiehuis of omliggende tuin.
 9. Casa La Buena Vida is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ongelukken, verwondingen of ziektes die zich voordoen tijdens uw verblijf in of rondom de huizen. Tevens is Casa La Buena Vida niet verantwoordelijk voor het kwijtraken van persoonlijke bezittingen of kostbaarheden.

Aantal personen

 1. Het aantal personen dat in een vakantiehuis volgens opgave mag overnachten mag in geen geval overschreden worden.
 2. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en zal de toegang tot het huis zonder terugbetaling of vergoeding ontzegd dan wel geweigerd worden.

Schoonmaak

 1. Meld klachten over de aangetroffen netheid van het vakantiehuis bij aankomst bij Casa La Buena Vida zodat e.e.a. in overleg kan worden opgelost.
 2. Eventuele financiële compensatie bij nadien gemelde klachten is uitgesloten.
 3. De accommodaties worden bij aankomst schoon opgeleverd. Tijdens uw verblijf wordt het linnen niet vervangen en de accommodatie niet schoongemaakt. Indien u deze extra service wenst is dit in overleg en tegen extra vergoeding mogelijk.
 4. Bij lange termijnverhuur (winter) dient er 1x in de maand, tot een maximum van 3 keer een tussentijdse schoonmaak gedaan te worden. Dit door een door ons aangewezen schoonmaakbedrijf. Kosten worden in rekening gebracht aan de huurder. 

Roken

 1. Roken binnenshuis is niet toegestaan voor de huizen waarbij dat op de site is aangegeven.
 2. Roken in slaapkamers is niet toegestaan.
 3. Bij overtreding van deze regels zal de borg niet terugbetaald worden ivm professionele schoonmaakkosten.

Huisdieren

Huisdieren zijn niet toegestaan

Aankomst- en vertrektijden

 1. De aankomst- en vertrektijd (de vertrektijd is ten alle tijde 10.00 uur, of in overleg. Dit overleg is alleen 14 dagen voor aankomst mogelijk) is in overleg met Casa La Buena Vida.
 2. De huurder dient zich strikt aan deze afspraken te houden.
 3. Indien de huurder de vertrektijd toch overschrijdt kan een aansluitende huurperiode in rekening worden gebracht en zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en eventuele claims van volgende huurders voor rekening van de overschrijdende huurder.

Verantwoordelijkheden en verplichtingen

 1. In verband met het goede verloop van het verblijf is de huurder verplicht richtlijnen van verhuurder en beheerder na te leven en wordt de huurder wettelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die het gevolg zou zijn van diens onrechtmatig gedrag of het niet naleven van de richtlijnen of deze algemene voorwaarden.
 2. De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde huis inclusief inboedel en haar omgeving te respecteren, met inbegrip van het geluidsniveau in de omgeving.
 3. De huurder is verplicht toegang tot huis of tuin te verlenen voor noodzakelijke reparaties en tuinonderhoud.
 4. De huurder dient aanwezige huishoudelijke apparatuur als wasmachine, oven of vaatwasser bij vertrek schoon en leeg op te leveren.
 5. Gebruik van geluids-, beeld- en huishoudelijke apparatuur is onder voorbehoud van goede werking.